طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس

به گزارش بانک فایل پژوهشی معلمان امروزه به هنگام تدریس ، معلمان برای اجرای بهینه طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس می توانند از روشهای مختلفی در اثنای تدریس استفاده کنند . بدون بهره گیری از شیوه های مناسب و مطلوب ، امر تدریس ثمری در بر نخواهد داشت . از این رو، علمای تربیت در طول تاریخ آموزش و پرورش تلاش کرده اند که با استفاده از تجارب گرانبهای معلمان نامی به ابداع روشهای مختلف تدریس در راستای طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس اقدام نمایند . از آنجا که معلم محرک اصلی هرگونه فعالیت آموزشی است لذا ، بایستی با روشهای تدریس بیشتری آشنا باشد تا در موقعیت های مختلف آموزشی از آزادی عمل زیادتری برای رسیدن به مقاصد آموزشی برخوردار باشد.

اصول انتخاب طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس

در انتخاب طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس اصولی وجود دارد که می توانند راهنمای معلمان باشند در این جا پاره ای از آنها ذکر می شوند :

  1. اصل رشد و آمادگی : بدین معنی که در انتخاب طراحی آموزشی بایستی سن ، استعداد ، توانایی و درک و فهم دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد.
  2. اصل رغبت : بدین مفهوم که انتخاب معماری نوین تدریس باید با توجه به علاقه رغبت دانش آموزان انتخاب گردد.
  3. اصل فعالیت : یعنی اینکه سناریو و الگوی تدریس باید دانش آموزان را به تفکر ، همکاری ، کوشش و فعالیت ترغیب سازد .
  4. اصل راهنمایی : بدین معنی که در جریان تدریس بایستی دانش آموزان را از امور دانسته و آشنا به امور ندانسته و ناآشنا هدایت کرد .

اصل موفقیت : بدین قرار که طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس بایستی چنان انتخاب گردد که دانش آموزان احساس موفقیت کنند.

  1. اصل استفاده از حواس مختلف : بدین معنی که از حواس دانش آموزان در جریان تدریس استفاده به عمل آید تا امر یادگیری بسیار مؤثرتر ، مفیدتر و با دامتر باشد .
  2. اصل داشتن معلومات لازم و کافی : بدین معنی که معلم فاقد اطلاعات و بی بهره از هستی ، به قول معروف قادر نخواهد بود که هستی آفرین باشد .
  3. اصل تفاوتهای فردی : بدین مفهوم که به تفاوتهای فردی دانش آموزان از لحاظ استعداد ، فهم مطلب ، توانایی و سرعت یادگیری در تدوین هر مطلب یا موضوع باید توجه نمود .

توجه اصولی در طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس

رعایت اصول فوق موجب می گردد که 1. معلمان آفریننده تر ، مبتکرتر شده و با تغییر روشهای خود ، زمینه مناسبتری برای یادگیری دانش آموزان با استعدادهای گوناگون و متفاوت فراهم سازد ، 2. به اقتضای هدفهای آموزشی و خصوصیات دانش آموزان از روشها و فنون متنوع آموزشی بهره گیرند و 3. در ایجاد جاذبه کافی ، جلب توجه و برانگیختگی دانش آموزان به درس تواناتر گردند .

همچنین توجه به اصول بالا در طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس باعث می گردد که :

1 . دانش آموزان در کلاس فعالتر و کوشاتر شوند ، 2 . باشور شوق بیشتری سرگرم یادگیری گردند ، 3. اطلاعات و مهارتهای لازم را سریعتر و عمیقتر کسب کنند و 4 . به گونه ای خلاق ذهن خود را بکار انداخته و تواناتر در خدمت خلاقیت و نوآوریهای فردای کشور قرار گیرند .

استفاده از روشهای مناسب و مطلوب در طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس نه تنها دانش آموزان را بر سر شوق و ذوق آورده و انگیزه یادگیری را در آنان تقویت می کند ، بلکه معلم را در تبدیل محیط کلاس به جامعه ای کوچک و دلپذیر قادر تر می سازد . در نتیجه ایجاد و پیشرفت و توسعه چنین محیطهایی است که حس کنجکاوی دانش آموزان برانگیخته شده ، ارتباط و همکاری دو جانبه معلم و دانش آموز افزایش می یابد.

با توجه به آنچه گفتیم معلمان برای انجام طراحی آموزشی ، معماری نوین تدریس و سناریو و الگوی تدریس  احتیاج به منبعی غنی و قابل اعتماد دارند. بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای معلمان عزیز میسر ساخته است. معلمان و دانش آموزان عزیز می توانند به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com   مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان